Integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Vi på HOPE Psykoterapi vill att du som patient/klient känner dig trygg och säker med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att föra journaler för varje patient/klient som kommer till oss. Journalen kan innehålla personuppgifter om dig, som rör exempelvis din adress och personnummer, vad för typ av behandling som utförs, uppgifter om ev. tidigare ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och information om vem och när anteckningar har gjorts i journalen. Dessa personuppgifter behövs för att kunna ge en trygg, säker och god vård. Förutom journalföring används personuppgifter också som underlag för fakturering och bokföring.

I och med att du börjar i terapi hos oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag och skyldigheter gentemot dig och de vårdinstanser som vi eventuellt samarbetar med, exempelvis Region Skåne, den som skickat remiss eller beställd tjänst av oss och att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Detta gäller också om du kommer som privatperson.

Om du kommer via remiss från din vårdcentral är vi skyldiga att även skicka remissvar i början, i mitten och i slutet av behandlingen. Dessa remissvar innehåller personuppgifter om dig och hur behandlingen fortgår och eventuella rekommendationer till din läkare om vidare behandling el dyl. Efter avslutad behandling förvaras din journal antingen i datasystem och där all journaldata krypteras innan den lagras på dataservrar eller på ett sätt så att inga obehöriga får tillgång till dem. Journalerna makuleras efter ett visst antal år enligt gällande regler i patientjournallagen.

Om du kommer till oss för samtal där inte patientjournallagen gäller, exempelvis coaching, makuleras anteckningarna efter avslutad behandling.

Dina rättigheter

När du går som patient/klient på HOPE Psykoterapi har du rätt att ta del av de uppgifter som finns i dina journaler och du har också rätt att få en kopia av hela eller delar av din journal. Om du anser att något inte stämmer i journalen eller om en uppgift är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din journal måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att få detta prövat. Du kan läsa mer om detta på www.ivo.se.

För att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte samtycker till detta måste du själv berätta för din vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss som arbetar på HOPE Psykoterapi om du har någon fråga eller önskar mer information om vår policy för hantering av personuppgifter. Våra mailadresser hittar du här!